نقاشی دیجیتال

جستاری پیرامونِ نقاشیِ دیجیتالِ ارزشی

نقاشی دیجیتال

جستاری پیرامونِ نقاشیِ دیجیتالِ ارزشی

رهبر معظم انقلاب: هرچه امثال من درباره انقلاب بگوییم، نخواهیم توانست آن حقیقت عظیم را تشریح کنیم؛ مگر این که زبانِ هنر وارد میدان شود. ٧٧/١١/١٣

بایگانی
۱۲
مرداد

عید سعید غدیر خم

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۳۱
خرداد

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۳۰
خرداد

شهید عبدالحسین برونسی

... برای دیدن اندازه بزرگ تر، بر روی تصویر تلیک نمایید ...

۰۹
بهمن

۰۸
بهمن

۰۸
بهمن

۰۸
بهمن

۰۸
بهمن

۰۸
بهمن

۰۸
بهمن